關於部落格


Hō-ló 走反來 tī chia
  • 2517

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    追蹤人氣


暴其然有人 gia̍h hám-á mé 力摃出聲,聲 tī 曠闊 ê 法庭內底牽長,親像熱--人 ē-poo ê 方時雷,無張無持 化做 2 條燒燙燙 ê 鉛線,nn̍g 入去王抱徹 ê 耳空,tsn̍g-thàng 伊 ê 心肝。


伊 gia̍h 目 tsi̍t-ē 看,法官席有 3-ê 人影,穿烏衫,白衫仔襟 tsiâⁿ 做倒頭栽 ê 三角形,對 ām-kún suê--落-來,hin 內底,有用細條烏布 liâu koh thīⁿ 2-ê 墘平行、khah 細-ê ê 三角形做裝 thāⁿ。


王抱徹看對頂 kuân,啥物攏 bū-bū 無清,kan-tann 烏衫、白衫仔襟對照真明,法官 ê 位共總坐 3-ê 人,伊 ê 目 tsiu koh 去釘 tī 中央 hit-ê 法官身軀頂 ,直直看對 hit 領烏衫 ê 白色衫仔襟,tsiânn 做三角形倒頭栽 ê 衫仔襟內底,koh 有 2-ê 三角形,3-ê 三角形 ê 墘 kám 有平行?伊直直 tsîn,一直無法度注目看法官 ê 面。


「被告王抱徹,」坐中央 ê 法官m̄ 知是按怎,話 ná 講,hám-á ná gia̍h leh 出力直直 khà,khà kah 大細聲,khà kah 王抱徹 ê 耳空起 lō,「因為僥背 (hiau-puē) 嫌疑受審,原告檢察官闡明證據 kap 起訴因端!」


王抱徹 一直 kah tsit 陣,神魂才走倒轉--來,伊 kā 頭 sió hàinn-hàinn--leh,liam-mi 感覺手 ām ù-tio̍h 冷 ki-ki ê 物,ànn 頭看,雙手有落梏,koh sûi 知影 ka-tī 是 khiā tī 法庭頭前中央,1-ê 用柴枋圍--起-來 ê 位,柴枋攏漆做深咖啡色,是用柴 liâu 1 片 1 片釘做夥做--ê。


伊聽 tio̍h 正旁有皮鞋踏 tī 塗 kha 「kho̍k、kho̍k、kho̍k」ê 聲,hōo 伊想著 半個月前 翻點,樓頂有人 gia̍h 棍仔 ia̍h 啥貨 teh khà 壁 ê 係項,穿皮鞋 ê 人,kāng 款 kui 身軀包 tī 烏色套袍--ni̍h,tsit-ê 人生做矮 tǹg 矮 tǹg、大箍大箍,腹肚挺挺,頭細細粒,kui-ê 人 tsiânn 做 1-ê 三角形,真 sîng 「A-gōng ê Kám-á 店」teh 賣 ê 御飯丸。


「庭上,被告僥背事實原在,嚴重損盪受害者 ê 利益,本席根據法律,khiā 受害者王抱徹 ê 立場,提出公訴。」


王抱徹耳空內 iáu 有 hám-á、皮鞋、甚至半個月前翻點樓頂 khà 壁 ê 運聲,m̄-koh 伊確定 ka-tī 無聽 tsua̍h--去,「受害者王抱徹」,原來伊僥背--ê,是伊 ka-tī,受害者是伊 ka-tī--oh,「對 ka-tī 僥背 kám 有罪?」「對 ka-tī 僥背 kám 有罪?」「ka-tī 對 ka-ti 僥背 kám 有罪--leh?」伊 tī 心內問 3 擺,「原來僥背 ka-tī 是有罪--ê-neh!?」


因為想了 siunn 致心,suah 無聽 tio̍h 後--來檢察官講--啥,等伊 koh 注神,kan-tann 聽 tio̍h 兩旁 ê lah-pah teh 放送:「‧‧‧‧‧hmh,bē-īng-tit,我無 ài kap 伊睏做夥,我 mā 無法度一早起 tī 伊 ê 身軀邊精神,隨看 tio̍h 伊。」


王抱徹 ē 認得 tsit-ê 聲,he m̄ 是伊 ka-tī ê 聲,是伊 hōo 人錄音了後走 tsua̍h ê 聲,「原來我 hit 暗有 nauh--出-來-oh,tse 是啥物機械,聲 nah ē-tàng 錄 kah tsiah 明?」Ná 想 ê 時,伊 kā tshùi-tûn 咬--leh,驚 無細 jī koh kā 心--ni̍h ê 話講講--出-來。


聲 tòng-tiām 了後,檢察官 行轉去伊 ê 位,講:「第二號證據,被告 ê 手 tsih 簿 á。」伊 the̍h 1 本 khóng 色 ê 簿仔,kā 有 thīnn 2 條金線 ê 書皮掀--開,出聲唸。


「有啥物意義--leh?感情究真僅僅是頭殼內底 ê 化學作用,kah-nā 無透流 ê 把握,實在 bē-sái lām-sám 開始。」


王抱徹聽 tio̍h tsiah-ê 話,青定無白親像 tú-tsiah 對大雨--ni̍h ak--轉-來,隨對頭殼頂冷到 kha-tsiah 底,koh 1 擺 1 擺起 ka-lún-sún。


檢察官讀 suah 了後,kā 簿仔 khàm--起-來,行--轉-去交 hōo 助理,koh liam-mi 行倒出--來,手--ni̍h 提 1 隻lī-móo,比對代先 tō 搬來 hē tī 倒旁壁角 ê 電視機,「第三號證據!」


電視開--開了後,看 tio̍h 1-ê 人影,注神 tsi̍t-ē 看,是王抱徹伊 ka-tī!雖然是暗時,路燈無 kài 光,m̄-koh tse 犯勢是高感度 ê 攝影機,對遠 tau hip--過-來,ē-tàng 看 tio̍h 王抱徹 假虔笑 ê 面。


「王--先-生,你 kám beh 直接 kā hit 當陣你心內 teh 想--啥拆白,無--者,原告想 beh 申請,請庭上允准,用阮收集 ê 資料,對被告 測詨 (tshik-hau)。」


王抱徹面色死白,親像用白蠟做--ê 加冠面,伊無啥確定應話 ê 聲,kám 是伊 ka-tī ê 聲,「免‧‧‧‧‧免 hiah 費氣,我講 tō 好,」伊目 tsiu lia̍h 直,啥物攏無 khuàinn,mā 無 tsîn 對 toh-tsi̍t 點。


「我 iáu ē 記得,我 hit 當陣,是 tī 心內想講:『連 tsit-ê tsa-bóo-gín-á hām 我 ē kāng 心--bē、興趣 kap 心志 ē bā--bē tō m̄ 知--leh。』Hit 時陣心 liâm-mi 反冷,得 tio̍h tháu-pàng。」


「庭上,原告申稟 kah tsia。」矮 tn̍g 矮 tn̍g ê 檢察官面--ni̍h 浮 紅 gê ê 笑神講。


「被告 kám 有 beh 分會?」王抱徹有聽 tio̍h 法官 問--伊,m̄-koh 伊嚨喉 (nâ-âu) 親像糊 1 糊膠,koh tō 準有法度出聲,心內 mā tshiau 無字句。


突然間 tân 雷--ah,坐中央 ê 法官 iū-koh gia̍h hám-á 出力 kòng kah 出大聲,bē 輸伊 kap 桌 á 有死冤--leh。


「後--日早起九點 tú-tú,tī kāng tsit-ê 地場宣判。」王抱徹聽 tio̍h 現場攏總 ê 人 khiā--起-來 「lòng lòng lòng」低沉 ê 聲,伊感覺 神魂 koh suan 出--去-ah,tsi̍t 時陣,是 伊是伊,ia̍h 是神魂是伊?伊 mā sa 無--neh,m̄ 管按怎,tsit 內底 toh-tsi̍t-ê 伊, ē 去到 toh 位 i̍k 未可知。
相簿設定
標籤設定
相簿狀態