關於部落格


Hō-ló 走反來 tī chia
 • 2517

  累積人氣

 • 0

  今日人氣

  0

  追蹤人氣

走閃會社 (第 8 pha)

今 á 日 Lena hia ê khang-khoè,伊 lóng 交仗 A 義--ah 去營為,chit 兩冬 柯氏走閃會社 因為辦 Lena ê khe-suh,soah toè leh 慢慢 á 出名,koh 加上親像《意周刊》chit 款 專途 iah-khang ê 雜誌大興,湖絲客、大明星、政治人物 1-ê 1-ê lóng 無人請 ka-tī 來,想 beh 靠 走閃會社 來保護 in ê 私生活 mài hông kiáu 擾。


生理 jú 做 jú 大,柯--ê 知影伊無可能 1-ê 人大細項代誌 lóng 顧到角,tio̍h o̍h 放權,所以伊開始培養 chi̍t-koá toè 伊真久 ê 部下,hō· in hoāⁿ 盤做主裁,伊 mā 開始 phah-tat 有 1-kang,走閃會社 ē-tàng 去國外發展,「香港、歐美 ê pha-pha-lá 鼠 koh khah chhàng-chhiu kám m̄ 是,nā hia ê 生理定著食 bē 了。」伊定定 mā kā ē 手人 án-ne 講。


總--是 chiah-ê lóng 是長期 ê 計劃,現此時,伊有 1 件代誌 tio̍h 代先辦 hō· 好勢。


伊 kā hē tī phòng 椅頂 ê 無線電話 the̍h--起-來,開始 chhi̍h 伊早 tō ē-hiáu oa̍t 唸 ê 號碼,「Kán!等 lín 足久--ah。」Chit 陣伊感覺風 sia̍k-sia̍k,cheng 差無 peh 起來跳舞。


「喂~主席辦公室--sìm?我知我知,主席無 tī-leh,請你緊 kā 聯絡,講我姓柯,有真重要 ê 代誌 beh chhoē 伊參詳,我 ê 電話番是 3226-5888,叫伊緊 khà--heh,kô·-kha̍p kài m̄ 好--oh!」講 soah sûi 掛電話。


A 黨 ê 高主席以外,伊 oan-nā khà 去楚市長 hia kā kāng 話 koh 講 chi̍t 擺。


10 分鐘後,電話開始 giang,伊 tau̍h-tau̍h-á 接--起-來,文文 á 笑,笑 tio̍h 奸奸鬼鬼。


「喂~是,我姓柯。 高主席--oh,久見久見,你 iáu ē 記得我--ho·hⁿ,著--lah,hit-tang 陣你 iáu 做部長,ta̍k 禮拜三 lóng 去 phāⁿ chhit-á.....ah.....歹勢,我講了 têng-tâⁿ,是去第 2 ê 太太 hia,lóng mā 我替你安排--ê-ah。」柯--ê 聽 ē 出 對頭 對 chiah-ê 話真無歡喜。


「高主席,你 chit-má 是 khōng 金 koh 包銀--ah-neh,做兩屆 ê 市長了後,taⁿ 是 A 黨 ê 主席,heh heh,定著真好 A--oh。」


電話 hit 旁大聲 teh kā lé,柯--ê m̄ chhap--伊,繼續講--loeh,bē 輸 貓 lia̍h niau 鼠 拆食落腹 進前,tio̍h 穩心 á kā chhòng-tī,柯--ê 知影 che oan-nā 是伊報賞 ê 一部份,伊 beh 好好 á 享受。


「高主席,有影,beh 選總統 ê 人無 kāng 款 tō 是無 kāng 款,細姨 á hia lóng m̄ 敢去--ah-ho·hⁿ,chit-má kan-taⁿ kià 錢 ê 款‧‧‧‧‧你 足 gōng--ê-neh,你 nā 信我 ē 得過,交仗--我,m̄ 管你 beh chhòng--siáⁿ 我柯某人一定 hō·你暗爽無人知,暢 kah chhùi-á li̍h-sai-sai。」


柯--ê 聽 對頭 已經 氣 kah lia̍h 狂,罵 hit 號無 liàm chhùi--ê,伊知影 tio̍h 講正經話--ah。


「高主席,物件有收--tio̍h-ho·hⁿ?」


「Tio̍h tio̍h tio̍h,足精彩--ê kám m̄ 是?Hoh hoh,因為 siuⁿ 過好看,我個人是看 kah ē-hiáu 暗唸--ah,來來來,我來 oa̍t 唸 hō· 你聽~ siáⁿ~ 無愛聽--oh,bē-ēng-tit--lah,che 是條件 ê 一部份,人我暗唸足久才記--起-來-ê-neh,aih,有歲 ê 人記持 lóng khah bái.....khê.....kheh.....kheh」柯--ê koh tiâu 意故 清 nâ-aû,假佯 (ké-iàⁿ) ta 嗽。


「來,我準備好勢--ah,7 點 01 分,你到頭寮,楚市長已經 tī hia 等,m̄-koh lín ê 人 chih-chiap 了後,發現 T 台 ê 記者 iáu-bē 到,所以先坐 tī 車頂等‧‧‧‧‧heh heh,當然 ài 等--noh,搬戲上無愛 NG 重來--ah,我 ē 記得 順存年 你去哭 ê 時,tō 是因為無注意 tio̍h 有記者 iáu-bē 到,結果為 tio̍h 替 in 補鏡頭,車已經駛 chiūⁿ 高速路--ah,koh 專工駛轉去頭寮,koh 哭 1 擺 hō· in 攝影,aih ioh,實在有夠用苦心--ê-lah,莫怪媒體 lóng hiah-ni̍h-á 愛--你!」


「高主席?高主席!聽 ē 著--ho·hⁿ,7 點 10 分,楚市長來你 ê 車--ni̍h,kap 你討論 beh 按怎 n̍g hit-chiah 豬 á 跪,beh 跪外久,beh 流目屎--無?Sím-mi̍h 時陣 beh kā 目屎 lìn--落-來,koh kā 媒體交代講 hit-ê 時間鏡頭愛相準你 ê 面,ài hip hō·明,是--noh,好燭 bē 淚,ta̍k 滴目屎 lóng 是為 tio̍h a-tá-mah khōng-ku-lih ê 選民 ê 票‧‧‧‧‧‧hah hah hah~ hah hah hah~」柯--ê 講 kah chia,bē-khat-kin 笑出聲。


「Hit-ê 楚市長 koh khah 好 sńg,伊 koh 代先 kā 你借萬金油,講伊 beh 先抹--chi̍t-ê,無,驚 ē 流無目屎 thang hō·人 hip,hah hah hah~」柯--ê 親像聽 ē-tio̍h 電話 hit 旁咬牙切齒 ê 聲。


「高主席,chit-má 科技 kài 進步,你 m̄-thang 怪 hiah-ê 記者 kā lín 錄音,kā lín 暗靜 á 錄影,tō 是因為 lín 相信 in lóng ūi--lín,m̄-chiah 我 ē 去 kā in 利用,mài 怪--in-lah,in 是姑不而三將--ê-lah!」


柯--ê chit 時陣,已經聽 tio̍h 對頭 teh chhngh ê 聲。


「主席,好燭 bē 淚--oh,beh 選總統 ê 人 koh chiah ài 哭!」「Hâⁿ?你問我想 beh chhòng sím-mi̍h--oh?你按呢問有對銅,來來來,我分析 hō·你聽。」


「第一,免煩惱!你 kap 楚市長 kāng 款 thang 去選正副總統--lah!因為我 chín iáu 無按算 beh kā 物件賣 hō· B 黨--leh,啥人 m̄ 知影,lín A 黨歪篙第一名,kāng 款有物件 beh 賣,m̄ 賣--lín 是 beh 賣 chiâ?」


「第二--leh,高主席,你知影 chiah-ê 錄音 kap 錄影檔案值外 chē 錢--無? M̄ 知?M̄ 知無要緊,我報你知!」


「你 kan-taⁿ 算看 lín A 黨 koh 選 tiâu 總統了後,ē-tàng koh lián 外 chē 錢 tō 好,我 beh ti̍h--ê,是內底 ê chi̍t-phít-á-kiáⁿ niā-tiāⁿ--lah!」


「Hâⁿ?你講--啥?你講你聽--無?Hó·~高主席,lín A 黨是無 gâu 人--ah-sioh?無人 thiah 白 hō·你聽--m̄?」


「我 kā 你講--lah,食錢、khai cha-bó· che lóng bē hō· lín ê 選情敗市--去-lah,lín 靠勢--ê,tō 是有一陣 kan-taⁿ 問立場,無 beh 問是非 ê 選民,萬不一,in 發覺講你是六月芥菜假有心,做戲 hō· in 看,in ē 按怎想?時到 chit-má hō· lín ah kah 死死 ê C 黨定著 ē ka-tī sak 人出來選,基本盤失去 ê 部份 m̄ 免 chē,只要害 lín 輸 B 黨 tō 夠額--ah,hit 時陣 tō 準 lín A 黨加 C 黨 ê 票 khah chē 過 B 黨,mā 無 khah-choa̍h,lín kāng 款選 ‧ bē ‧ tiâu!」


「高主席--ah,我 iáu-bē kā 因為 lín 虛華 ê 本相,choaⁿ-á 走去 hiah-ê gōng 雙頭蛇 票算--入-來-leh-oh!」


「著--meh!你 chit-má án-ne 問 tō 著--ah!我 beh ài 外 chē 錢?無 chē--lah!你 hām 楚市長,1-ê 人 2 億 tō 好!計共 4 億。」


電話 hit 旁 ê 人聽--chi̍t-ē 有 sió-khoá gông-gia̍h,直直 beh 講價。


「哭 pē--leh!高永一!你 koh 敢 kā 我講監察院公報,你財產 kan-taⁿ 1 億外,無 hiah-chē 錢!Kán lín 娘 chi-bai,你上好順 soà kā 我講你外口 mā 無 cha-bó·!我 chhàu lín 娘--leh,頂擺去歐洲,tú 好情人節,koh ē-hiáu tī 記者 ê 攝影機頭前讀 Shakespeare ê 詩,講 beh 讀 hō· lín bó·聽,我看是騙票 khah gâu--lah!」


「Lín 娘--leh,你騙 lín pē m̄ 知,lín chit-chām-á 黨產賣 beh 幾 ā 百億,結果 kāng 款直直 teh hoah 無錢,錢--leh?M̄ 是 lín chiah-ê 蜈蜞鬼食--去,無 kám ē 無代無誌 ka-tī chhèng 消--sìm!」


「Lín pē 上 kài tū-lān lín chit 款 聖人殼!紅龜包鹹菜!Chit-má 起價--ah!5 億!無 thang 講!Bye bye!」柯--ê 話講 soah,sûi 大大力 kā 電話切斷,伊 ê 心 phi̍h-pho̍k-chháiⁿ,親像 teh beh 對 nâ-aû-khang 跳倒--出-來,m̄-koh 伊 mā sa 無,是因為真正 siūⁿ 氣,a̍h 是因為 he 錢項 teh 歡喜。
相簿設定
標籤設定
相簿狀態