關於部落格


Hō-ló 走反來 tī chia
  • 2517

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    追蹤人氣

【228特稿】2 月 27 暗時

He 私薰販本底 tō 是老歲 á kap 中年婦仁人 siōng chē,in ê 穿插 lóng chin oá,hit 當陣天氣 iáu 烏koâⁿ,sûi 人頭殼 lóng 包 1 tè niau 鼠色 ê 布,身軀 moa 1 領舊 lak-lak ê 大 báng,koāⁿ 1 ê 有花草 ê 包巾,內底 hē 3、5 包 á 「樂園」、7、8包 á 「香蕉」、10 外包 á 「嘉禾」(chiah-ê 攏是 hit 當陣專賣局做 ê 薰),chi̍t-ē thián--開,塗 kha 排--leh,tō thang 好做生理,人 nā 來 chang ,物件包包 leh,koāⁿ--leh tō thang soan。


本來私菸販就以老年人和中年婦人居多,他們的打扮也都相近,那陣子天氣還很冷,所以賣私菸的人人都包著灰色的頭巾,身上披著舊到不行的大衣,提著雜色的包袱,裡頭放著三、五包「樂園」、七、八包「香蕉」、十來包「嘉禾」(這些都是當時專賣局生產的菸),把包袱一攤,往地上一放,就能做生意,如果遇上查緝,東西一包,提了就能閃避。


查緝員惡 kia̍k-kia̍k kā 林江邁 ê 薰,無分公薰、私薰總搶,連 i 身軀頂 ê 現金 chiâu the̍h,林江邁看 m̄ 是勢面,跪落去塗 kha,橫求直求講:「大人--ah,nā 總收--去,阮 tō 無飯 thang 食--ah。求你上無 kā 錢 kap 專賣局 ê 薰 還--我。」 Hiah-ê 查緝員拗蠻拗 tak 慣勢--ah,chhap chhap i 去死--leh。


查緝員惡狠狠地把林江邁的菸,不分是合法與否全部搶走,連她身上的現金也一併沒收,林江邁看情況不妙,跪在地上苦苦哀求道:「大人--ah,nā 總收--去,阮 tō 無飯 thang 食--ah。求你上無 kā 錢 kap 專賣局 ê 菸還--我。」那些查緝員橫行霸道慣了,根本不管她的死活。


Hit 陣圍過來看 ê 人 lú 來 lú chē,有人看 bē 做得,oan-nā 替林江邁求情,查緝員踏硬,m̄ tō 是 m̄,hoan 頭做 in 走。


圍觀的人群越聚越多,有人看不慣,也開口幫林江邁求情,查緝員態度強硬,轉頭就走。


林江邁目 chiu 金金,想 tio̍h 2 ê gín-á beh 食--leh,心內著急,choaⁿ-á 對查緝員葉得根 ê 跤攬 tiâu--leh,kui-ê 人跪 leh 塗 kha,直直 kā 拜託,葉得根無法度抽退,見笑 tńg siūⁿ 氣,對腰--ni̍h kā 銃 pu̍ih 出-來,用銃桿對林江邁 ê 頭殼頂出力 kā 摃,摃 kah 林江邁血是 phùn kah kui 頭殼、koh kō kah kui 面,人昏昏死死--去,un 倒 tī 塗 kha。


林江邁眼睜睜看著事態,想到兩個孩子的溫飽,心裡著急,就往查緝員葉得根的腳一抱,整個人跪倒在地上,求個不停,葉得根沒辦法抽身,惱羞成怒,從腰間拔槍,用槍把對準林婦的頭出力錘擊,打得林婦滿頭滿臉是血,人呈昏迷,放軟倒在地上。


無量講邊 á ê 眾人大 siūⁿ 氣,choaⁿ-á kā chit 6 ê 查緝員圍--leh,āng 聲 lé:「阿山無講理!」「豬 á 真可惡!」「Kā 薰還--人!」


沒料到群眾竟被激怒,把六個查緝員團團圍住,大聲叫罵:「阿山無講理!」「豬 á 真可惡!」「Kā 薰還--人!」


看著 ta̍k 家火發,查緝員緊 soan,nah 知眾人直直 jiok tī 後壁,人 koh lú 來 lú chē,其中傅學通走來到永樂町(chín 永樂市場附近),為 tio̍h beh 抽退,pu̍ih 銃 tō 彈,khiā tī 雨亭 kha 看鬧熱 ê 陳文溪中銃,邊 á ê 人圍 tī chit-ê 才 20 歲 ê 少年家身軀邊,哭 kah 一聲天、一聲地、一聲母、一聲 pē,陳文溪因為重傷,隔 tńg 工過身。


眼看群情激憤,查緝員趕緊要跑,怎知群眾直追在後,而且越聚越多,其中傅學通跑到永樂町(現在的永樂市場附近),為求逃脫,拔槍射擊,造成在騎樓看熱鬧的陳文溪中彈,一旁的人圍在這個二十歲的青年身旁,哭得呼天搶地,陳文溪因為傷重,第二天就去世了。


查緝員走去 bih tī 永樂町(西寧)派出所內底,後來 koh 走去警察總局(tī 公會堂邊 á,公會堂 tō 是 chín ê 中山堂),m̄ 敢出--來。


查緝員跑去躲在永樂町(西寧)派出所裡頭,後來又跑去警察總局(在公會堂旁邊,公會堂即現在的中山堂),不敢出來。


暫時 sa 殺人兇手無法,眾人 choaⁿ-á kā in 駛--來 ê tho·-la-khuh 玻璃摃 hō· 破,車 ián hō·倒,放火燒車來解心願。


暫時拿殺人兇手沒法子,群眾於是把他們開來的卡車玻璃打破,推倒路旁,放火燒車洩憤。


走出來路--ni̍h ê 人是 lú 來 lú chē,百外人 kā 派出所圍 kah 密 chiuh-chiuh,大聲要求 kā 刣人 ê 兇手交出來銃殺,專賣局有 2 ê 官員來講開,已經講 bē chhun 車。


路上的人越來越多,派出所被百多人圍得水洩不通,他們要求把殺人兇手交付槍決,專賣局兩名官員來調解,但群眾並不領情。


等人 toè 查緝員去到警察總局 ê 時陣,已經增加到六、七百人,警察局看 m̄ 是勢面,緊 kā 人送去憲兵 hia (憲四團,tī hit 當陣台灣新生報社對面),眾人 sûi koh 來圍,直直討人,憲四團團長張慕陶 m̄ 答應,koh 派一排憲兵出來 khiā,gia̍h 銃 beh 彈,ta̍k 家 choaⁿ-á bih 對新生報社 ê 雨亭 kha hia。


等到人群跟著移到警察總局的時候,已經聚了六、七百人,警察局看情況不妙,趕緊把人轉送憲兵隊(憲四團,在當時台灣新生報社對面),人群也馬上趕來包圍,不停地要求交人,憲四團團長張慕陶不允所請,還派了一排憲兵出來,舉槍做欲射擊狀,於是大家紛紛閃避到新生報社的騎樓下。


Kāng chi̍t-ê 時間台灣新生報日文版 ê 主編吳金鍊 tú 好出來看,tng 著一位周傳枝先生,周--先生問伊:「有鑼--無?」吳金鍊應講有,sûi 入去 the̍h,hit 暗,一直 teh siàm 雨,chi̍t-ē làng 雨 chām,台北市路--ni̍h 是鑼聲響透透,kui 大陣人 koh 1 擺 kā 憲四團兵營圍--leh,少年人四界遊街,ná 扑鑼 ná 喝講:「台灣人緊出來報仇!」「M̄ 出--來-ê tō m̄ 是蕃薯 á!」一直到天 phah-phú 光,攏無收 soah。

同一時間台灣新生報日文版主編吳金鍊剛好出來察看,遇到一位周傳枝先生,周問他:「有鑼--無?」吳回答有,並隨即進去取鑼,那晚本來一直下著雨,待雨一停,台北市的街頭鑼聲喧天,一大群人又重把憲四團包圍,年輕人在街道上遊走,一邊敲鑼一邊大聲呼喊:「台灣人緊出來報仇!」「M̄ 出--來-ê tō m̄ 是蕃薯 á!」一直到東方發白,都沒有中止。

新生報社頭前,一陣人 hām 吳金鍊 giâ,ài 報社 kā 代誌報--出-來,吳金鍊進前有收著長官公署 ê 命令,叫 in bē-sái 報 chit 號消息,m̄ 敢答應眾人要求,眾人看 i chiah-ni̍h 軟 chiáⁿ,choaⁿ 哄嚇講 beh 放火燒報社,吳金鍊 無 tā-oâ,kā 社長李萬居請--出-來,社長當場答應,隔 tńg 工台灣新生報 choaⁿ-á 用百外字報導 chit 暗 ê 事件。


新生報社前,一群人和吳金鍊交涉著,要求報社報導此一事件,吳金鍊早前已經收到長官公署的命令,要他們不可以報導這類消息,於是不敢應允,群眾看他這麼地軟弱,於是恐嚇將燒毀報社,吳金鍊無法可想,只好把社長李萬居請出來,社長當場答應,隔天台灣新生報於是以百來字報導了該晚的事件。


吳金鍊對國民政府真順 thàn,m̄-koh 糞 sò 國民政府才無 teh kā 對重,tī 後--來 ê 屠殺內底,吳金鍊 oan-nā chiâⁿ 做目標,死 tī 政府 ê 手--ni̍h。吳金鍊對國民政府可說是十分順從的了,不過骯髒的國民政府才不領情哩,在後來的屠殺裡,吳金鍊一樣成為特定對象,死在政府的手下。
相簿設定
標籤設定
相簿狀態